Föräldrasamverkan

FÖRÄLDRASAMVERKAN VID GUBBÄNGSSKOLAN
Föräldrarnas roll i skolan är viktigt. För att vi ska få en så god dialog som möjligt med
föräldrarna behöver vi olika forum för möten. Den viktigaste kontakten sker förstås mellan
förälder och klassföreståndare, mentor eller undervisande lärare. Men vi behöver också
forum där mer övergripande frågor kan diskuteras. Det är också viktigt för oss som
skola att föräldrarna har möjlighet att träffa varandra och att de kan samverka inom föräldragruppen.
 

Klassmöten
Klassmöten sker en till två gånger/år och är ett forum för klassens föräldrar att möta skolan
och varandra inom klassens ram. Vid mötet på höstterminen informerar skolan
om hur arbetet är organiserat för året men en del av mötet kommer också bestå av
att föräldrar sitter i grupper och diskuterar gemensamma frågor. Vi mötet på våren
kommer ett tema att presenteras och större del av mötet kommer att ske i gruppvisa
diskussioner.
Syfte:
-att ge föräldrarna information om skolans verksamhet på klassnivå
-att etablera kontakt mellan mentorer/klassföreståndare och klassens föräldrar
-att ge föräldrarna i klassen möjlighet att ses, etablera kontakt och diskutera gemensamma
frågor
-Seminarier
 

Skolans ledning kommer att två gånger/år bjuda in alla föräldrar till en samling
med ett angeläget ämne. Samlingen sker i aulan och efter in inledande föreläsning/
presentation kommer gruppvis diskussioner att följa.
Syfte:
-att informera föräldrar om sådant som är knutet till skolans verksamhet och som är
gemensamt för alla föräldrar oavsett i vilken årskurs de har sina barn
-att ge föräldrarna en bild av hur skolans ledning ser på övergripande skolfrågor för
just Gubbängsskolans del
-att ge föräldrar möjlighet att nätverka över årskurs och klassgränser för att kunna
bli tryggare i sin föräldraroll
 

Föräldraråd
Tre gånger/läsår kommer skolans ledning bjuda in till ett föräldraråd där skolledningen
informerar kring skolans organisation och utvecklingsområden. Här
kommer fortlöpande information om budget, elevintag, bemanning, lokaler och
pedagogiska utvecklingsprojekt tas upp. Föräldrarådet riktar sig till en klassrepresentant/klass.

Vid hösteterminens första föräldramöte utser respektive klasss sin föräldrarådsrepresentant.
 

Syfte:
att informera föräldrar om skolans ledning och organisation, om de förutsättningar
som råder för de kommunala skolorna i Stockholms stad och hur ledningen valt att
organisera för Gubbängsskolans del
-att skolledningen får feed-back från föräldrar kring skolans organisation och verksamhet
-att föräldrar från olika stadier får ta del av varandras synpunkter kring skolans
verksamhet
-att föräldrar och skolledning gemensamt identifierar specifika och aktuella frågor
där vi väljer att inrätta en arbetsgrupp eller väljer att ta upp på kommande seminarier
Arbetsgrupper
 

När det gäller specifika och aktuella frågor kan vi inrätta arbetsgrupper där skolan och
föräldrar arbetar tillsammans utifrån en specifik frågeställning, med ett särskilt syfte och
under en begränsad tid.
 

Syfte:
-att vi gemensamt kan arbeta mot ett bestämt mål och utnyttja våra olika kompetenser för
-att bättre nå målen
-att skapa delaktighet mellan skola och föräldrar kring något av skolans verksamhetsområden
som inte är knutet till enskilda elever
 

 

Dela: