Till innehåll på sidan

Föräldrasamverkan

FÖRÄLDRASAMVERKAN VID GUBBÄNGSSKOLAN

Föräldrarnas roll i skolan är viktigt. För att vi ska få en så god dialog som möjligt med
er föräldrar behöver vi olika forum för möten. Den viktigaste kontakten sker förstås mellan
förälder och klassföreståndare, mentor, undervisande lärare och fritidspersonal. Men vi behöver också
forum där mer övergripande frågor kan diskuteras. Det är också viktigt för oss som
skola att ni föräldrar har möjlighet att träffa varandra och att ni kan samverka inom föräldragruppen.

Föräldramöte
Föräldramöte sker en gång/år, vanligtvis i slutet av augusti månad, och är ett forum för klassens föräldrar att möta skolan
och varandra inom klassens ram. Vid mötet på höstterminen informerar skolan
om hur arbetet är organiserat för året men en del av mötet kommer också bestå av
att föräldrar sitter i grupper och diskuterar gemensamma frågor.

Syfte:
- att ge er föräldrar information om skolans verksamhet på skol- och klassnivå
- att etablera kontakt mellan mentorer/klassföreståndare och klassens föräldrar
- att ge er föräldrar i klassen möjlighet att ses, etablera kontakt er sinsemellan och diskutera gemensamma
frågor

Stadievisa föräldramöten:

I samband med föräldramöten vid läsårsstart bjuder skolans ledning in alla föräldrar till stadievisa samlingar  i aulan.  

Syfte:
- att informera er föräldrar om sådant som är knutet till skolans verksamhet och som är gemensamt för alla föräldrar oavsett i vilken årskurs ni har era barn
- att ge er föräldrar en bild av hur skolans ledning ser på övergripande skolfrågor för Gubbängsskolan
 

Föräldraråd
Tre gånger/läsår bjuder skolans ledning in till ett föräldraråd där skolledningen informerar kring skolans organisation och utvecklingsområden.

Här delges fortlöpande information om budget, elevintag, bemanning, lokaler och
pedagogiska utvecklingsprojekt. Föräldrarådet riktar sig till en klassrepresentant/klass.

Vid höstterminens första föräldramöte utser respektive klass sin föräldrarådsrepresentant.
 

Policy för föräldraråd
Ett föräldraråd består av valda föräldrar, en per klass. Valet sker i början av varje läsår.

Ett föräldraråd är rådgivande (inte beslutande) och arbetar för ett meningsfullt och utvecklande samarbete mellan skola och hem. På föräldrarådet diskuteras inga enskilda ärenden.

Skolledningen leder föräldrarådet och skickar inbjudan inför ett möte, normalt tre per läsår under kvällstid, och för skriftliga anteckningar som publiceras på Skolplattformen.

På föräldrarådet informerar skolledningen om den pedagogiska verksamheten och eventuella stundande förändringar, föräldrar framför och diskuterar olika förslag, ställer konkreta frågor och kommer med råd som gagnar verksamheten.

Syfte:
- att informera er föräldrar om skolans ledning och organisation, om de förutsättningar som råder för de kommunala skolorna i Stockholms stad och hur ledningen valt att organisera för Gubbängsskolans del
- att skolledningen får återkoppling från er föräldrar kring skolans organisation och verksamhet
- att ni föräldrar från olika stadier får ta del av varandras synpunkter kring skolans verksamhet
- att föräldrar och skolledning gemensamt identifierar specifika och aktuella frågor i syfte att utveckla skolans verksamhet

 

Har du frågor om Gubbängsskolan och vill fråga en förälder…

Om du vill komma i kontakt med en förälder från föräldrarådet kontakta skolans rektor som förmedlar dig vidare till en föräldrarådsrepresentant.  

Arbetsgrupper
När det gäller specifika och aktuella frågor kan vi inrätta arbetsgrupper där skolan och
föräldrarådsrepresentanter arbetar tillsammans utifrån en specifik frågeställning, med ett särskilt syfte och
under en begränsad tid.

Syfte:
- att vi gemensamt kan arbeta mot ett bestämt mål och utnyttja våra olika kompetenser för att bättre nå målen
- att skapa delaktighet mellan skola och föräldrar kring något av skolans verksamhetsområden som inte är knutet till enskilda elever

Dela:
Kategorier: