Ledighetsansökan

Med anledning av nya skollagen kommer Gubbängsskolan att vara mer restriktiva med ledigheter under pågående läsår. Vi har ett långgående ansvar för att eleverna når sina mål och då måste eleverna vara närvarande i skolan.
Så här står det i skollagen:
 

Skollagen ( 2010:800)
Kap 7
Deltagande i utbildning
Närvaro

 

17 § En elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan och sameskolan ska delta i den verksamhet som anordnas för att ge den avsedda utbildningen, om eleven inte har giltigt skäl att utebli.
Den obligatoriska verksamheten får omfatta högst 190 dagar per läsår och åtta timmar eller, i de två lägsta årskurserna, sex timmar per dag. Sådan verksamhet får inte förläggas till lördagar, söndagar eller andra helgdagar.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrif- ter om avvikelser från andra stycket för elever i grundsärskolan och specialskolan. Om en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan utan giltigt skäl uteblir från den obligatoriska verksamheten, ska rektorn se till att elevens vårdnadshavare samma dag informeras om att eleven har varit frånvarande. Om det finns särskilda skäl behöver elevens vårdnadshavare inte informeras samma dag.
Ledighet
 

18 § En elev i en skolform som avses i 17 § får beviljas kortare ledighet för en- skilda angelägenheter. Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas. Rektorn beslutar om ledighet. Rektorn får inte uppdra åt någon annan att fatta beslut om ledighet som avser längre tid än tio dagar.
Skolinspektionen är den myndighet som kontrollerar att skolorna följer lagen. Så här uttalar sig representanter för skolinspektionen i DN:
 

DN.se publicerad den 2012-01-13
Våra inspektörer får signaler om att det är ett växande problem att föräldrar begär ledigt för sina barn för semesterresor under terminen. Och det verkar råda osäkerhet bland rektorerna om hur man ska hantera detta, särskilt i de fall där man har att göra med viljestarka föräldrar, säger Marie-Hélène Ahnborg, inspektionsdirektör på Skolinspektionen.
 

Skolverket arbetar nu med att ta fram allmänna råd om frånvaro och ska reda ut vad som gäller i samband med ledigheter. I förarbetena till skollagen nämns tre giltiga skäl för en längre ledighet: vissa resor, familjehögtider eller religiösa högtider. Rektorn ska dessutom beakta elevens studiesituation, möjligheten att kompensera den förlorade undervisningen och frånvarons längd.
"Enligt skollagen har elev närvaroplikt samtliga skoldagar under läsåret".

Du kan ladda ner dokumenten här:

Ledighetsansökan

 

Dela: